La Institució Puig-Porret és una fundació privada catalana que, regida per un Patronat, té com a finalitat atendre i protegir els antics treballadors de l’empresa el Tint i col·laborar en tasques ciutadanes d’assistència social, beneficència i de promoció de la cultura.
La Fundació Puig-Porret té ja una prolongada història. Va ser creada jurídicament el 1930 segons la voluntat expressada pel seu fundador Antoni Puig i Darnís que, a la seva mort, ocorreguda el 1929, va deixar en testament les previsions per a la seva creació, que eren diverses finques urbanes situades al carrer Verdaguer de Vic i dues finques rústiques prop de Vic, amb la finalitat que les rendes s’esmercessin a favor dels treballadors de la seva fàbrica el Tint i en diverses obres de beneficència, assistència social i promoció de la cultura. Enriqueta Porret, la seva vídua, va ser la primera presidenta del Patronat.

Els ingressos de la Institució Puig-Porret procedeixen de l’administració del seu patrimoni immobiliari del carrer Verdaguer de Vic. Aquests ingressos es destinen a obra benèfica, i consisteixen en l’atenció dels antics treballadors del Tint, assistència social i beneficència i, finalment, activitats i promoció cultural.
Quan els ajuts en matèria d’assistència social i beneficència, es feren en forma de subvenció a entitats de trajectòria provada per a projectes concrets. En cap cas l’ajut és estable i continuat, i la voluntat és la de no actuar aïlladament, decidint-se cada any prèvia sol·licitud i havent consultat les prioritats que en aquest camp tenen les institucions públiques.
Finalment, els ajuts al foment i promoció de la cultura tenen un paper cada vegada més destacat en les obres socials de la Institució Puig-Porret. Ajuts a entitats i institucions de cara a cobrir necessitats específiques. Igual que fins ara, de cara al futur la Institució Puig-Porret ha de continuar tenint un actiu paper ciutadà, tant socialment com cultural. Per a una institució viva que s’adapta als inexorables canvis que porten els temps.

Carrer Jacint Verdaguer, 19 - 08500 - Vic

Tel: 93.135.38.04 - Email: info@puig-porret.cat