El patronat de la Fundació es va formar per la voluntat expressada pel seu creador davant de notari, els marmessors, el darrer alcalde elegit democràticament, el rector de la parròquia del Carme, un vocal de la Junta de l'Hospital de la Santa Creu i un vocal en representació dels treballadors. Amb el pas del temps, els marmessors han anat exercint la potestat d'investir els seus successors. Aquests són els actuals membres de la junta directiva de la Institució Puigporret:

• Anna Ma. Carbonell Mas
Presidenta

• Manel Seuba Riera
Tresorer

• Josep Ylla-Català Genís
Secretari

• Jacint Codina Pujols
Vocal representant de l'Hospital de la Santa Creu

• Mn. Joan Jiménez Rubio
Vocal representant de l'Església del Carme

• Antoni Urgell Canal
Vocal

• Josep Ma. Vila D'Abadal Serra
Vocal Alcalde de la Ciutat de Vic